Lượt xem: 173

Bắc Hà: Hội nghị Tổng kết Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Hà nhiệm kỳ 2016 – 2021, ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026

             Ngày 13/7/2021, huyện Bắc Hà tổ chức Hội nghị Tổng kết Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021, ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hoà – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Văn Đăng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Giàng Seo Giả - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Hà; các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND huyện Bắc Hà khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Qua 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, cơ bản các nội dung của Quy chế phối hợp được triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị và các văn bản điều hành của HĐND, các kế hoạch của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong hoạt động xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, đề án được tổ chức lấy ý kiến theo đúng trình tự và thủ tục. Trong 5 năm qua đã tham gia được 117 ý kiến góp ý của Nhân dân vào các dự thảo sửa đổi luật, Bộ luật và 112 chương trình, đề án và các văn bản xin ý kiến của UBND tỉnh, các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện ban hành. Công tác phổ biến và tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân được chú trọng, đã triển khai 10 đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục phát luật tại 100% xã, thị trấn với 877 buổi, trên 72.000 lượt người tham gia. Thường trực HĐND, UBND huyện phối hợp và tạo điều kiện để Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức triển khai các Cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn mang lại hiệu quả thiết thực như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”... Việc lựa chọn xây dựng mô hình điểm được chú trọng: đã lựa chọn 103 khu dân cư làm điểm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”; xây dựng 19 mô hình khu dân cư tự quản thực hiện 5 nội dung cuộc vận động; duy trì, củng cố 158 mô hình “Tổ, nhóm nòng cốt” tuyên truyền pháp luật ở 158 khu dân cư. Các đơn vị đã phối hợp tốt trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, MTTQ huyện chủ trì, hiệp thương với các tổ chức đoàn thể cùng cấp tham mưu Thường trực Huyện ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức giám sát và thực hiện phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Đề án số 15 của BCH Đảng bộ huyện (khóa XXIII), nhiệm kỳ 2015-2020 với tổng số 19 cuộc giám sát.

Đồng chí Nguyễn Duy Hòa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai

Các đơn vị đã tạo mọi điều kiện để đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình; trong 05 năm tạo điều kiện cho đại biểu HĐND tham dự 15 kỳ họp HĐND, tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri sau các kỳ họp HĐND huyện; tham gia 69 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban HĐND.

Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Công tác tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri theo đúng quy định; kết quả đã tổ chức được 20 cuộc tại 100 điểm với  trên 7.500 cử tri, 584 ý kiến. Thực hiện tốt việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp và việc triển khai các nghị quyết HĐND, HĐND huyện đã thông qua 122 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Công tác phối hợp trong các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đối thoại với nhân dân và giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp thực hiện tốt: tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã phối hợp thực hiện 69 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện chủ trì, phối hợp tổ chức 41 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; Thường trực HĐND, UBND huyện đã phối hợp thỏa thuận 43 văn bản, nội dung phát sinh giữa 02 kỳ họp HĐND, giúp UBND linh hoạt, chủ động trong điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị địa phương. Luôn chủ động phối hợp trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện đúng với vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật. Hoạt động phối hợp từng bước đi vào nền nếp, tạo ra bước chuyển biến tích cực trong mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện; tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp từng bước được nâng lên. Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Đ/c Đinh Văn Đăng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Hà tại Kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khoá IX (Kỳ họp chuyên đề) và tổng kết công tác HĐND, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hoà – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao kết quả phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện 5 năm qua. Đồng thời yêu cầu HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2016-2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV: Tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong Nhân dân, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật. Tăng cường đổi mới hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQ Việt Nam huyện; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND huyện. Tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai và thực hiện công tác tuyên truyền thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (khoá XI), thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.  Phối hợp thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt Quy chế tổ chức phản biện xã hội của UBMTTQ với HĐND, UBND huyện; phát huy hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tại Hội nghị, lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Hà đã thống nhất và ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026./.

Vân Lam   

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 215
  • Trong tuần: 1,217
  • Tất cả: 803,365