Hội nghị nói chuyện chuyên đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ năm 2021
Lượt xem: 38
           Ngày 22/9, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến nói chuyện chuyên đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Bắc Hà có đồng chí Đoàng Ngọc Tuyến, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy cùng lãnh đạo 19 xã, thị trấn và gần 150 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

 

          

Quang cảnh tại điểm cầu huyện Bắc Hà

          Tại hội nghị đồng chí Dương Đức Huy, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trực tiếp truyền đạt Chuyên đề: Những điểm cốt lõi và mới trong các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI. Những định hướng về công tác tư tưởng cho thanh niên. Theo đó, Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định không chỉ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà cả hệ thống chính trị phải trong sạch, vững mạnh; đặt trước phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, là phát huy ý chí, khát vọng toàn dân tộc và kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến năm 2025: là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030: là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045: trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kết hợp hài hòa, chặt chẽ và có hiệu quả giữa xây dựng với chỉnh đốn Đảng; giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng. Không ngừng nâng cao năng lực và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới.

Các đại biểu và đoàn viên, thanh niên dự hội nghị tại điểm cầu huyện Bắc Hà

          Đối với tỉnh Lào Cai, Đại hội đại biểu lần thứ XVI đã thông qua 24 mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 9 giải pháp, 7 nhiệm vụ trọng tâm, 2 lĩnh vực đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, ưu tiên phát triển các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị lớn; hạ tầng thông tin viễn thông, hạ tầng số và phát triển du lịch, dịch vụ. Đây là các quyết sách quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

          Tiếp đó, tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt Chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Một số gợi mở đối với thế hệ trẻ Lào Cai. Qua đó, khẳng định giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là việc làm cần thiết, cấp bách luôn được Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm. Sự ra đời Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030”, là cơ sở định hướng quan trọng cho việc xác định trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội đối với công tác giáo dục thanh niên; Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành; Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ; Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh, thiếu niên, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

          Thông qua hội nghị nói chuyện chuyên đề nhằm xây dựng cho đoàn viên, thanh niên Lào Cai thế giới quan, phương pháp luận đúng đắn để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra; phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với việc xây dựng, ban hành và thực thi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khơi dậy cho thanh niên mục tiêu, lý tưởng sống cao đẹp, động cơ phấn đấu, rèn luyện đúng đắn; góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, từng bước hoàn thiện nhân cách…/.

Lê Hiếu - Văn Vinh              

  
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 353
  • Trong tuần: 1,936
  • Tất cả: 852,839